خانه / مقالات


تمام مقالات

فاجعه کرونا وعدم موجودیت دولت در افغانستان

تاریخ : 19 - Jul - 2023 انتشار داده شده توسط : Kaihan Barakzai

انتخابات افغانستان در سال گذشته با بودجه ۱۴۹ ملیون دالری که از منابع داخلی کشور با وجود شرایط بد اقتصادی و عدم حمایت متحدین خارجی و جناح های سیاسی و هژمونی های منطقه ای درحالی که مخالفین این روند ب...

ادامه مطلب!

جایگاه سیاسی هرات در بیست سال اخیر

تاریخ : 19 - Jul - 2023 انتشار داده شده توسط : Kaihan Barakzai

انسان موجودی ست که حرکت حیوانی دارد به اضافه اینکه به سلاح زبان مسلح است که میتواند منویات خود را با زبان بیان کند و دقیقا توسط زبان است که انسان از حیوان جدا میشود و رفتارش سیاسی میگردد، از نظر شخصی...

ادامه مطلب!

جایگاه اقتصادی هرات در بیست سال اخیر

تاریخ : 19 - Jul - 2023 انتشار داده شده توسط : Kaihan Barakzai

انسان موجودی ست که حرکت حیوانی دارد به اضافه اینکه به سلاح زبان مسلح است که میتواند منویات خود را با زبان بیان کند و دقیقا توسط زبان است که انسان از حیوان جدا میشود و رفتارش سیاسی میگردد، از نظر شخصی...

ادامه مطلب!

شورای عالی دولت راهی هموار برای آمدن طالبان در بدنه دولت

تاریخ : 19 - Jul - 2023 انتشار داده شده توسط : Kaihan Barakzai

پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای دومین بار افغانستان دچار بحران سیاسی شد و راه را برای کشور های کمک کننده را در حل بحران باز کرد، در دوره حکومت وحدت ملی جان کیری بن بست سیاسی را فرو پاشند. اما د...

ادامه مطلب!