خانه / سیاست


علم سیاست عبارت است از تدبیر امور کشور به گونه ای که امور زندگی ملت به صلاح آید. هدف باید معلوم گردد. ارزشها و ضد ارزشها معلوم شود. موضوع سیاست عبارتی پهناور است که در موضوعهای مختلف می تواند به کار رود اما تعریف علم سیاست به اداره کشور بر میگردد. اولویت دادن پروژههای صنعتی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر پروژهها بی صورتی که کل مردم در جامعه از آن بهره گیرند چه کوتاه مدت و چه دراز مدت. در سیستمهای حکومتی مختلف میزان رشوه خواری کارکنان دولت میتواند در نابودسازی سیاستهای اصلی نقش بسزایی داشته باشد. بسیاری از فیلسوفان و سیاستمداران باور دارند که سیاست باید از دین و رشوه جدا باشد تا به صورت درستی برای مملکت ثمر دهد.

مقالات

صلح و آینده مبهم افغانستان

تاریخ : 19 - Jul - 2023 انتشار داده شده توسط : Kaihan Barakzai

آمانویل کانت فیلسوف آلمانی وضعیت طبیعی در بین افراد جامعه را صلح نمی داند بلکه معتقد است که جنگ وضعیت طبیعی در بین افراد یک جامعه است، کانت بنوعی متاثر از اندیشه توماس هابز است که معتقد بود که انسان در حالت طبیعی گرگ انسان است .

ادامه مطلب!

شورای عالی دولت راهی هموار برای آمدن طالبان در بدنه دولت

تاریخ : 19 - Jul - 2023 انتشار داده شده توسط : Kaihan Barakzai

پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای دومین بار افغانستان دچار بحران سیاسی شد و راه را برای کشور های کمک کننده را در حل بحران باز کرد، در دوره حکومت وحدت ملی جان کیری بن بست سیاسی را فرو پاشند. اما درین دوره این بحران انتخاباتی و کشمکش ها سیاسی تا انجام دو مراسم تحلیف نیز ادامه پیدا کرد. سیاسیون و دولت های کمک کننده بدنبال پا در میانی ویک راه حل سیاسی دیگربرای خاتمه بخشیدن به این بحران بودند و جناح های سیاسی دو تیم پیشتاز در قبال یکدیگر انعطاف پذیری قابل قبولی نشان ندادند

ادامه مطلب!

جایگاه سیاسی هرات در بیست سال اخیر

تاریخ : 19 - Jul - 2023 انتشار داده شده توسط : Kaihan Barakzai

انسان موجودی ست که حرکت حیوانی دارد به اضافه اینکه به سلاح زبان مسلح است که میتواند منویات خود را با زبان بیان کند و دقیقا توسط زبان است که انسان از حیوان جدا میشود و رفتارش سیاسی میگردد، از نظر شخصی زبان به انسان امکان میدهد تا آینده را پیش بینی نماید و به تجربه اش مراجعه کند و دور تر را ببیند و تنها به لحظه کفایت نکند، نیاز های آینده را بفهمد و برای آن برنامه ریزی کند. توماس هابز

ادامه مطلب!

ایده ها

گالری