خانه / در باره ما


ویژه گی های اتاق فکر

1 – جمع انديشي

افزايش حجم اطلاعات، گسترش روابط و افزايش عوامل تاثيرگذار در امر تصميم‌‌سازي و استراتژي‌پردازي، ضرورت تفكر جمعي و هم انديشي را محرز كرده است. اتاق فكر الگوي سازماني هم انديشي است كه كه در پرتو اين ضرورت به‌وجود آمده است. فعاليت اتاق‌هاي فكر باعث شد كه فرآيند هم‌انديشي رشد و گسترش پيدا كند و توانايي خود را براي حل مسايل بزرگ نشان دهد.

2 – توليد فرآورده‌هاي فكر و انتقال به مخاطب

يكي از وظايف اتاق‌هاي فكر، توليد و خلق ايده‌هاي مناسب براي حل مسايل و همچنين تدوين، صورت‌بندي و مستندسازي آنهاست، زيرا اگر ايده‌ها و آراي به دست آمده، جمع‌بندي و خلاصه سازي نشود و به گونه‌اي مفيد و جذاب براي مخاطبان، ارايه نشوند، اتاق فكر به اهداف خود دست نيافته‌است، بنابراين اتاق‌هاي فكر، علاوه بر شناخت و حل مسايل، تلاش عمده‌اي را صرف رساندن پيام‌هاي خود به مخاطبان تا حصول بهترين نتايج، به عمل مي‌آورند.

3 – معطوف بودن كوشش‌ها به مسايل روز

روح حاكم بر فعاليت اتاق‌هاي فكر و آنچه كه در بطن تمام فعاليت‌هايي كه در اتاق‌هاي فكر صورت مي‌گيرد، بايد معطوف به تصميم‌سازي و استراتژي‌پردزاي بر روي مسايل روز جامعه باشد. مسايلي كه اگر به آنها پرداخته نشود، مشكلاتي براي حل و آينده مجموعه به جاي مي‌گذارد.

4 – درگير نشدن در مسايل اجرايي و تشريفات رسمي سياستگزاري

اتاق‌هاي فكر سياست‌ساز هستند نه سياستگزار، بدين معني كه اين اتاق‌هاي فكر بيشتر نهادهايي پيشنهاد دهنده هستند و درگير مسايل تشريفاتي و حقوقي سياستگزاري نمي‌شوند. همچنين اتاق‌هاي فكر در تعامل با دستگاه‌هايي اجرايي، صرفا تصميم‌ساز هستند و نبايد درگير مسايل اجرايي و يا توجيه كارشناسانه‌ي تصميم‌هاي روزمره دستگاه‌ها شوند.

در اتاق فكر روش‌هاي گوناگوني براي توسعه خلاقيت وجود دارد كه معروف‌ترين آن طوفان مغزي (Brain storming) است كه يك تكنيك برگزاري كنفرانسي است . در اين روش باتوجه به موضوع و مشكل يا هدف موردنظر، گروهي از افراد متخصص به عنوان اعضا انتخاب شده و به دور از عوامل بازدارنده ارايه تفكر خلاق، مانند قضاوت عجولانه و ... به تصميم‌گيري مي‌پردازند.

در اينجا كميت بسيار مهم بوده و از تعداد پيشنهادهاي بيشتر استقبال مي‌گردد، زيرا احتمال رسيدن به راه حل بهتر را افزايش مي‌دهد. در اين روش يك گروه 5 الي 15 نفره با حضور يك رييس (البته نه از نوع روساي خودمحور) براي اداره نمودن جلسه و يك دبير براي ثبت پيشنهادهاي صورت گرفته با استفاده از برخي ابزار و امكانات تشكيل جلسه مي‌دهند.

دستور كار جلسه قبلا با وضوح كامل به اعضا اعلام مي‌شود . بايد مطمئن شد تمامي اعضاي گروه موضوع موردنظر را درك نموده باشند. اعضا در طي جلسه به نوبت پيشنهادهاي خود را اعلام و دبير جلسه آنها را يادداشت مي‌نمايد. با اين حال اين روش قواعدي دارد كه به اين شرح مي‌باشد:

1 – اظهار نظر آزاد و بي‌واسطه و هر چند غيرمعمول بلامانع است (از ايده‌‌هاي غيرمعمول استقبال مي‌شود)

2 – به هيچ انديشه اي انتقاد نمي‌شود (انتقاد ممنوع است.)

3 – حداكثر نظرات ارايه و جمع‌آوري مي‌شود (تاكيد بر كميت نظرات و ايده‌هاست.)

4 – تكوين نظرات در مدت معين صورت مي‌گيرد (ايده‌ها تركيب و بهبود پيدا مي‌كنند.)