خانه / در باره ما


دورنما

اتاق فکر چیست ؟

اتاق فکر ، اتاق مفهوم سازی و مفهوم ستانی است ، این اتاق ، راهبردی عقلانی برای نهادهای فکرسازی و بازسازی فکرها است.

 اتاق فکر ، با توجه به ذهنیت های پژوهشی ، آموزشی ، رسانه ای و حکومتی ، فرایندی چاره ناپذیر در منطق عملی است .

اتاق فکر در اصل اتاق خط مشی های فکر شناسی و فکرسازی است .

اتاق فکر به منزله منطق اکتشافات فکری است .تئوری اتاق فکر چیست و چه مولفه هایی دارد؟

تئوری اتاق فکر ،‌برای گشایش فکر و گشودن فکر در مناطق بنیادین فکر است . این تئوری سه مولفه دارد :

الف – اتاقی برای فکرسازی و فکرکردن مفاهمه ای مفکران .

ب – اتاقی برای شناساندن فکر سازان و برنامه ریزان جهت ارتقای فرهنگ فکر در جامعه و سازمان

ج – کارگاهی برای فکر سازی واحیای فکر بنیادین بر پایه پژوهش ها کرسی فکر عصاره اتاق فکر است . به عبارتی اتاق فکر زیر ساختی آموزشی و پژوهشی دارد و به شکل دادن وضعی می پردازد تا در تمامی حوزه های سازمانی ، کسانی که زمینه فکرسازی و یا فکر شناسی را دارند از امکانات و فرصت های بایسته در به ثمر رساندن افکار خویش بهره مند شوند .

ضرورت تشکیل اتاق فکر در سه پایه معنی می یابد:

اتاق فکر بر اثر فقر عمیق مدیریتی ، طرح و برنامه های آموزشی ،‌پژوهشی و ستادی ضرورت یافته است . این وضع ،‌بنا به دلایل وجودی موضع کلی را دنبال می کند تا به وضع مجامع تبدیل شود . توفیق این وضع زمانی میسر می شود که پایه عقلانی – اجتماعی ، ‌در فکر عقلانی و عمل عقلانی افزایش یابد .

مدیران و طراحان ، همگی در سیر کپی برداری فکری قرار دارند و در ذهن بیشتر آنان خلاقیت فکرسازی جائی ندارد . اتاق فکر ، هم روند کنونی را نقد می کند و هم راهی برای اندیشیدن و فکر کردن است . بدین گونه اساسی ترین دغدغه اتاق فکر ، به وجود آوردن دغدغه فکر ورزی و فکرسازی برای نهادهای آموزشی ،‌پژوهشی ،‌تصمیم سازی و تصمیم گیری است.

 ضرورت تشکیل این اتاق در موارد ذیل نمود پیدا می کند .

الف: پایگاه فکرسازی .

ب :بازسازی و اصلاح فکرها .

ج : بانک اطلاعات و دریافت فکرها .