خانه / در باره ما


تشکیل اولیه اتاق فکر

اساس تشکیل اتاق فکر را می توان در سه حوزه اساسی مورد بررسی قرار داد:

الف: ضرورت تشکیل یک اتاق فکر دولتی

ب : ضرورت تشکیل یک اتاق فکر در بخش های اقتصادی و صنعتی

ج : اهمیت مراکز فکری در کسب و کار و مدیریت