خانه / جامعه


جامعه (انگلیسی: society‎) در اصطلاح جامعه‌شناسی گروه (های) انسانی است مشروط بر این که، دارای تعامل انسانی پایدار باشند که از نظر سرزمینی، حاکمیت یا انتظارات فرهنگی با هم وجه اشتراک دارند. جامعه خود به تناسب الگوی روابط بین افراد آن، قابل دسته‌بندی به زیر مجموعه‌های جمعیتی است تا با ماحصل تجمیع آن‌ها جامعه را بسازند.

مقالات

فاجعه کرونا وعدم موجودیت دولت در افغانستان

تاریخ : 19 - Jul - 2023 انتشار داده شده توسط : Kaihan Barakzai

انتخابات افغانستان در سال گذشته با بودجه ۱۴۹ ملیون دالری که از منابع داخلی کشور با وجود شرایط بد اقتصادی و عدم حمایت متحدین خارجی و جناح های سیاسی و هژمونی های منطقه ای درحالی که مخالفین این روند بر طبل صلح و کاهش خشونت های مقطعی میکوبیدند برگزار گردید. تیم حاکم با عوام فریبی و پا فشاری بر اصل جمهوریت با عدم باورمندی مردم بر برگزاری انتخابات تاکید و روند ثبت نام کاندیدان را شروع و کارزار های انتخاباتی را آغاز کرد.

ادامه مطلب!

ایده ها

گالری